Raport bieżący Nr 41/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Temat: Kandydatura Pana Wacława Szarego oraz Pana Marcina Gomoły do Rady Nadzorczej VRG S.A.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2021 r. akcjonariusz Spółki, tj. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., w związku z punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r. dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji, zgłosił kandydatury:

- Pana Wacława Szarego;

- Pana Marcina Gomoły.

W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. kariera zawodowa kandydatów zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki.

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce, Pan Wacław Szary wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył, iż spełnia kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej z Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wobec Pana Wacława Szarego:

1) nie występują jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez kandydata funkcji członka Rady Nadzorczej, a szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH,

2) kandydat nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie, nie uczestniczy i nie zamierza uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

3) kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o działanie na szkodę spółki, w organach której uczestniczył jako członek jej organu,

4) kandydat nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym,

5) kandydat nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne (Dz.U. z 2017, poz. 1393).

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce, Pan Marcin Gomoła wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył, iż spełnia kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej z Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wobec Pana Marcina Gomoły:

1) nie występują jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez kandydata funkcji członka Rady Nadzorczej, a szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH,

2) kandydat nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie, nie uczestniczy i nie zamierza uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

3) kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o działanie na szkodę spółki, w organach której uczestniczył jako członek jej organu.

4) kandydat nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym,

5) kandydat nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne (Dz.U. z 2017, poz. 1393).

 

Jednocześnie Spółka przedstawia w załączeniu otrzymane noty biograficzne.

Pliki do pobrania