Raport bieżący nr 41/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Temat: Podsumowanie niepublicznej oferty (sprzedaży) akcji serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), na podstawie przepisu § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 t. j.), przekazuje poniżej szczegółowe informacje na temat zakończenia oferty prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii L („Akcje”) wprowadzonych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 31 maja 2016 r., dokonanej w wykonaniu praw przysługującym posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D w ramach realizacji programu motywacyjnego funkcjonującego w Spółce na podstawie Uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym („Uchwała”):
Z uwagi na tryb subskrypcji inwestorzy składali oświadczenia o objęciu akcji serii L oraz nie był dokonywany przydział akcji.
1) Data rozpoczęcia oferty (sprzedaży): 17 maja 2016 r.; data zakończenia oferty (sprzedaży): 25 maja 2016 r.
2) Data złożenia oświadczeń o objęciu Akcji, o których mowa w art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych: w dniach od 17 maja 2016 r. do 25 maja 2016 r.
3) Liczba papierów wartościowych objętych ofertą (sprzedażą): 473.973,
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych na które złożono zapisy: nie dotyczy,
5) Liczba papierów wartościowych objętych oświadczeniami o objęciu Akcji: subskrypcją objęto 473.973  sztuk akcji serii L. Emisja została skierowana do inwestorów będących osobami fizycznymi (posiadaczy warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D), 
6) Cena po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 1,03 zł,
7) Liczba osób, które złożyły oświadczenia o objęciu Akcji w ramach oferty: 34,
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną cena jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy,
10) Wartość przeprowadzonej oferty: 488.192,19 zł,
11) Łączne określenie wysokości kosztów oraz średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papierów wartościowego objętego subskrypcją:
W związku z zakończeniem programu motywacyjnego funkcjonującego w Spółce na podstawie Uchwały, Spółka udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z informacją o ostatecznych kosztach emisji Akcji po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zewnętrznych uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzeniu emisji Akcji oraz ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu