Raport bieżący Nr 40/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Zmiany w składzie Zarządu Spółki

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu odbytym w dniu 13 lipca 2020 roku dokonała następujących zmian w składzie Zarządu Spółki:
1) odwołała  Pana Michała Wójcika ze składu Zarządu Spółki i funkcji Prezesa Zarządu;
2) odwołała Pana Mateusza Żmijewskiego ze składu Zarządu Spółki i funkcji Wiceprezesa Zarządu;
3) powołała Pana Andrzeja Jaworskiego do składu Zarządu Spółki obecnej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu;
4) na podstawie art. 383 par. 1 KSH delegowała Pana Ernesta Podgórskiego, Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych; delegowanie nastąpiło na okres do trzech miesięcy;
5) powołała Pana Radosława Jakociuka do składu Zarządu Spółki obecnej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Informacje dotyczące życiorysu  zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Andrzeja Jaworskiego, Prezesa Zarządu.

Wykształcenie:
2017 Executive Master of Business Administration, University of Applied Sciences Fachhochschule Dresden i WSHiU Poznań
2016 - 2017 Zarzadzanie Innowacjami i Projektami, studia podyplomowe, WSHiU Poznań
2006 Modernes Firmenmanagement: Marketing und Finanzen, Berlin International Academy
1996 - 1999 Studia doktoranckie, politologia, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie,
1991 - 1995 Instytut etnologii i antropologii kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł magistra etnologii

Doświadczenie zawodowe:
XI 2017 - VIII 2018 Członek Zarządu Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
V 2016 - V 2017 Członek Zarządu PZU SA/PZU Życie S.A.
III 2006 - III 2008 Prezes Zarządu Stocznia Gdańsk S.A.

Praca Społeczna:
Od 2017 członek Zarządu PKOl
Od 2016 Przewodniczący Rady Instytutu Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II
1999 - 2000 członek Rady Pomorskiej Izby Przemysłowo - Handlowej
1998 - 2002 członek Baltic Tourism Commission
1998 - 2000 wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Integracji Europejskiej.

Kursy i szkolenia:
1999 Egzamin państwowy Członków Rad Nadzorczych Spółek Jednoosobowych Skarbu Państwa

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Jaworski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andrzej Jaworski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie są mu znane żadne okoliczności stanowiące przeszkodę w pełnieniu przez niego funkcji członka Zarządu Spółki.

Informacje dotyczące życiorysu  zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Ernesta Podgórskiego powołanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych.

Absolwent Wydziału Ekonomii i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, od 2007 r. doktor nauk o zarządzaniu o specjalności rachunkowość. Biegły rewident, ekspert w obszarze rozliczeń środków unijnych. Ukończył szereg specjalistycznych kursów z zakresu MSR/MSSF, SOX, fraud audit, kontroli wewnętrznych, ładu organizacyjnego (corporate governance) czy Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania (ESEF), w tym języka XBRL. Od 2008 r. jest członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów. Od 2019 r. zrzeszony w Association of Certified Fraud Examiners.
Autor szeregu publikacji z zakresu rachunkowości oraz komentarzy dotyczących nowelizacji prawa rachunkowego i podatkowego. W latach 2000-2003 związany z Wyższą Szkołą Zarządzania w Gdańsku, od 2006 do 2018 wykładowca i pracownik naukowy Sopockiej Szkoły Wyższej. Prowadzi wykłady z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na uczelniach wyższych, a także obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów z zakresu KSRF, MSR/MSSF i MSRF.
Aktywnie współtworzy samorząd zawodowy biegłych rewidentów. W latach 2012-2015 jako Skarbnik, a od 2015 do 2017 jako członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Od 2017 r. zasiada w Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów w Warszawie.
Od 2016 r. członek Rady Nadzorczej oraz członek Komitetu Audytu spółki Mostostal Warszawa, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dodatkowe informacje dotyczące Pana Ernesta Podgórskiego, Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 33/2020 w związku z powołaniem Pana Ernesta Podgórskiego do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2020 roku.

Informacje dotyczące życiorysu  zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Radosława Jakociuka, Wiceprezesa Zarządu.

Wykształcenie:
2004 - 2006 Podyplomowe studia menedżerskie MBA - Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
1998 - 2000 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii kierunek Zarządzanie i Marketing – studia magisterskie II-stopnia.
1995 - 1998 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii kierunek Zarządzanie i Marketing - studia inżynierskie.
1994 - 1995 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Roczne Studium Zarządzania.

Doświadczenie zawodowe:
Od 3.06.2020 do 13 lipca 2020, Prokurent w VRG S.A.
2014 - nadal, Prezes Zarządu W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie - podmiotu zależnego od VRG S.A.
2012 - 2015 Wiceprezes Zarządu VRG S.A.
2000 - 2012 ETOS Spółka jawna przekształcona w 2004 w ETOS S.A. - firma z branży odzieżowej reprezentująca marki DIVERSE; CLTN; IRIDIUM.
Od 01.03.2000 na stanowisku Specjalisty ds. Handlowych, następnie od 01.02.2006 na stanowisku Dyrektor Handlowy, od 01.01.2011 Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu.
1996-1998 AT&T TELFA S.A.

Inne funkcje:
10.2012 - 04.2016 Członek Rady Nadzorczej DCG SA - podmiotu zależnego od VRG S.A. reprezentującego segment mody damskiej.
06.2016 - nadal Członek Rady Nadzorczej Premium Cigars Sp. z o.o. - spółki będącej wyłącznym importerem i dystrybutorem cygar kubańskich i ekskluzywnych alkoholi.
07.2018 - 04.2019 Członek Rady Nadzorczej Cliffsidebrokers SA - spółki z branży ubezpieczeniowej będącej brokerem usług ubezpieczeniowych.
2009 - 2012 GO2 TOP Sp. z o.o., Prezes Zarządu.

Dodatkowe informacje dotyczące Pana Radosława Jakociuka, Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 27/2020 w związku z powołaniem Pana Radosława Jakociuka do pełnienia funkcji prokurenta w Spółce.