Raport bieżący Nr 40/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Wybór firmy audytorskiej dla celów przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych VRG S.A. oraz Grupy Kapitałowej VRG S.A. w 2019 r. i 2020 r.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 15 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki,  po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu Spółki z dnia 15 lipca 2019 r., podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej dla celów przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych VRG S.A. oraz Grupy Kapitałowej VRG S.A. w 2019 r. i 2020 r.

Zgodnie z powyższą uchwałą Rada Nadzorcza Spółki:

a) dokonała wyboru Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 186 jako firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2019 r. i 2020 r., tj. przeglądu jednostkowych półrocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych półrocznych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki w 2019 i 2020 r., a także badania jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019 i 2020 r.;
b) upoważniła Zarząd Spółki do przedłużenia dotychczasowej umowy z Mazars Audyt Sp. z o.o.  o badanie sprawozdania finansowego na lata 2019 i 2020 r. w formie aneksu zmieniającego umowę.