Raport bieżący nr 38/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.

1. Zarząd Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 8 czerwca 2016 roku Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. w Warszawie działając  na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” jako akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki,  złożył w Spółce żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r. („Walne Zgromadzenie”) po punkcie „Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.” nowego punktu porządku obrad w brzmieniu „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.

Wraz z wyżej opisanym żądaniem  Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. przedstawił poniższe projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczące proponowanego punktu porządku obrad: 

„Uchwała nr …

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana ………….
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


„Uchwała nr …

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana ………….
2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. W związku z  opisanym w pkt. 1 powyżej żądaniem  umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki ogłasza zmianę w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzoną na żądanie akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” i przedstawia poniżej nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

„Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Pilotów 10, (31-462 Kraków), piętro IX:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki  wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2015 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia o jedną osobę liczby członków Rady Nadzorczej na okres obecnej wspólnej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru jednego nowego członka Rady Nadzorczej na okres obecnej wspólnej kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu