Raport bieżący nr 37/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), informację z dnia 1 lipca 2019 r. przesłaną na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1, art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (,,Ustawa”), że w wyniku nabycia przez fundusz IPOPEMA 21 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Towarzystwo („Fundusz”), akcji Spółki w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 25 czerwca 2019 r., rozliczonej w dniu 26 czerwca 2019 r., udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce wzrósł o więcej niż 2%, a także powyżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed wyżej wymienionym zdarzeniem Fundusz posiadał 4.200.000 akcji Spółki stanowiących 1,79% kapitału zakładowego Spółki, dających 4.200.000 głosów, co stanowiło 1,79% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po wyżej wymienionym zdarzeniu Fundusz posiada łącznie 13.800.226 akcji Spółki, co stanowi 5,89% kapitału zakładowego Spółki i daje 13.800.226 głosów, stanowiących 5,89% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed wyżej wymienionym zdarzeniem, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 26.158.825 akcji Spółki, co stanowiło 11,16% kapitału zakładowego Spółki i dawało 26.158.825 głosów, co stanowiło 11,16% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po wyżej wymienionym zdarzeniu, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 35.759.051 akcji Spółki, co stanowi 15,25% kapitału zakładowego Spółki i daje 35.759.051 głosów oraz stanowi 15,25% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Towarzystwo poinformowało, iż fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 Ustawy.