Raport bieżący nr 37/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne


Temat:
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej zwiększającego jej wartość powyżej 10% kapitałów własnych Spółki.


Vistula Group S.A. w Krakowie (dalej: „Spółka”), zawiadamia, że w dniu 6 lipca 2017 roku został zawarty z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”)  aneks do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 9 marca 2015 r. z poźn. zmianami zawartej pomiędzy Bankiem i Spółką (dalej: „Umowa Kredytu Wielocelowego“), o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 8/2015 oraz 57/2016.

Na podstawie przedmiotowego aneksu z dnia 6 lipca 2017 r. do Umowy Kredytu Welocelowego Bank udzielił Spółce limitu kredytowego wielocelowego do podwyższonej kwoty 57.000.000,00 zł z przeznaczeniem na kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy odnawialny, gwarancje bankowe oraz akredytywy dokumentowe na warunkach określonych w Umowie Kredytu Wielocelowego z podziałem na:

1) Sublimit na kredyt w rachunku bieżącym złotowym (PLN) do kwoty: 22.000.000,00 PLN, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki,

2) Sublimit na akredytywy dokumentowe w walucie PLN, EUR, USD wraz z kredytem obrotowym odnawialnym w walucie PLN, EUR, USD z przeznaczeniem wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez Bank wypłat z akredytyw dokumentowych do kwoty: 17.000.000,00 PLN,

3) Sublimit na gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym w walucie PLN, EUR, USD  wraz z kredytem obrotowym odnawialnym w walucie PLN, EUR, USD z przeznaczeniem wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez Bank wypłat z gwarancji bankowych do kwoty 18.000.000,00 PLN.

W związku z zawarciem przedmiotowego aneksu z dnia 6 lipca 2017 r. Umowa Kredytu Wielocelowego została przedłużona na okres do dnia 5 lipca 2020 r.

W związku z zawarciem przedmiotowego aneksu z dnia 6 lipca 2017 r. oprocentowanie kredytów udzielonych na podstawie Umowy Kredytu Wielocelowego jest ustalane w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Banku i wynosi:

a) wysokość stawiki referencyjnej WIBOR 1M + marża Banku dla kredytów wykorzystanych w walucie polskiej (PLN):

b) wysokość stawiki referencyjnej EURIBOR/ LIBOR 1M + marża Banku  dla kredytów wykorzystanych w walutach zagranicznych (EUR lub USD).

W związku z zawarciem przedmiotowego aneksu z dnia 6 lipca 2017 r. zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu Wielocelowego stanowią:

1) Weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową,

2) Klauzula potrącenia wierzytelności Banku z rachunków Spółki prowadzonych przez Bank,

3) Zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 118.000.000,00 PLN,

4) Zastaw rejestrowy na znaku „Vistula”,

5) Zastaw rejestrowy na znaku „Wólczanka”,

6) Zastaw rejestrowy na akcjach W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie (posiadanych przez Spółkę),

7) Zastaw rejestrowy na akcjach DCG S.A. z siedzibą w Warszawie (posiadanych przez Spółkę),

8) Zastaw rejestrowy na udziałach Wólczanka Shirts Manufacturing Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (posiadanych przez Spółkę),

9) Zastaw rejestrowy na udziałach VG Property Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (posiadanych przez Spółkę),

10) Przelew praw z  umów ubezpieczenia zapasów, o których mowa pkt. 3) powyżej;

11) Przelew praw z  umowy z operatorem płatności kartowych - dotyczącej rozliczeń transakcji płatności dokonywanych przez kontrahentów Spółki przy użyciu kart bankowych;

12) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Zabezpieczenia, o których mowa powyżej w ppkt. 3-12 stanowić będą równocześnie zabezpieczenie Kredytu „A” udzielonego Spółce przez Bank na podstawie umowy kredytu terminowego (Kredyt A) z dnia 09 marca 2015 roku z późn. zm. do kwoty 47.600.000,00 PLN o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 8/2015 i 57/2016.

Ponadto Umowa Kredytu Wielocelowego zawiera szereg tzw. kowenantów, tj. szczegółowych i restrykcyjnych klauzul zobowiązujących Spółkę, których treść nie odbiega jednak istotnie od stosowanych w podobnych umowach standardów rynkowych.