Raport bieżący nr 37/2015

Raport bieżący nr 37/2015

Podstawa prawna: Art. 160 ust.4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Temat: Nabycie akcji Spółki przez osobę wchodzącą w skład  Rady Nadzorczej Spółki.

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.:

 

Informacja o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

 

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji

Jerzy Mazgaj

 

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcje nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. w Krakowie przez Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję  Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

 

3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje zwykłe na okaziciela spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie

 

4. Opis transakcji:

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Wolumen; Cena (zł)

15 maja 2015; Kupno; 100.000; 2,17

18 maja 2015; Kupno; 50.000; 2,18

 

5. Miejsce zawarcia transakcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)

 

6. Tryb zawarcia transakcji

Transakcje sesyjne  na GPW

 

7. Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków,   18 maja  2015 roku

 

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu