Raport bieżący Nr 36/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu  13 września 2022 r. otrzymała od Powszechnego Towarzystwa Emertytalnego PZU S.A. z siedzibą w Warszawie reprezentującego i zarządzającego  Otwartym Funduszem Emerytalnym PZU „Złota Jesień”   („OFE PZU”) oraz Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym PZU („DFE PZU”) zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt. 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w wyniku zawarcia przez OFE PZU i DFE PZU transakcji kupna akcji Spółki odpowiednio 3.381.011 (słownie: trzech milionów trzystu osiemdziesięciu jeden tysięcy jedenastu) przez OFE PZU oraz 100.000 (słownie: stu tysięcy) przez DFE PZU udział OFE PZU oraz łączny udział OFE PZU i DFE PZU w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zwiększeniu o więcej niż o 2% głosów w stosunku do ostatniego zawiadomienia OFE PZU. Powyższe transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym na GPW w Warszawie w dniu 7 września 2022 r. z datą rozliczenia 9 września br.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania