Raport bieżący Nr 36/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Zmiana umowy kredytowej

Zarząd VRG SA z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) zawiadamia, że w dniu 2 lipca 2020 r. zostały podpisane dokumenty zmiany umowy kredytowej limitu wielocelowego z dnia 9 marca 2015 r. z poźn. zmianami zawartej pomiędzy Bankiem i Spółką (dalej: „Umowa Kredytu Wielocelowego“), o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 8/2015,  57/2016 i 37/2017.

Zmiany Umowy Kredytu Wielocelowego obejmują przedłużenie na okres 24 miesięcy, tj. do dnia 1 lipca 2022 r. łącznych limitów kredytowych do kwoty 92.000 tys. zł, składających z:

1) Limitu kredytu w rachunku bieżącym do sumy 37.000 tys. zł w ramach odrębnej umowy;
2) Limitu Kredytu Wielocelowego do kwoty 55.000 tys. zł, na który składa się limit dla gwarancji bankowych do sumy 25.000 tys. zł oraz limit dla akredytyw do sumy 30.000 tys. zł.

W ramach dodatkowych zabezpieczeń do w/w umów, w stosunku do już istniejących, wprowadzono:
- podwyższenie wartości zastawu rejestrowego na zapasach do sumy 160.000 tys. zł,
- gwarancję płynnościową Banku Gospodarstwa Krajowego dla kredytu w rachunku bieżącym,
- zobowiązanie do ustanowienia zabezpieczenia w postaci poręczenia cywilnoprawnego jednostki zależnej od Spółki tj. W.KRUK S.A. dla kredytu wielocelowego.