Raport bieżący Nr 36/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. w dniu  17 czerwca 2019 roku

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 czerwca 2019 roku („Zgromadzenie”) posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Do wzięcia udziału w Zgromadzeniu uprawnieni byli akcjonariusze posiadający prawo do 168.278.041  głosów, co stanowiło 71,77%  ogólnej liczby głosów  na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pliki do pobrania