Raport bieżący nr 36/2015

Raport bieżący nr 36/2015

Podstawa prawna: Art. 160 ust.4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Temat: Nabycie akcji Spółki przez osoby mające dostęp do informacji poufnych.

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka) przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa”) od  trzech osób wchodzących w skład zarządu Spółki oraz siedemnastu osób pełniących funkcje kierownicze w strukturze organizacyjnej Spółki oraz jej grupy kapitałowej  i posiadających stały dostęp do informacji poufnych o objęciu przez nich akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,20 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w wykonaniu praw przysługującym posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D drugiej transzy, wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego przyjętego w Spółce na podstawie Uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.

 

Informacje o których mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

 

1. Imiona i nazwiska osób obowiązanych do przekazania informacji

Brak zgody na ujawnienie danych osobowych.

 

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osoby obowiązane do przekazania informacji z emitentem

Transakcje nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. w Krakowie przez osoby wchodzące w skład zarządu Spółki oraz osoby pełniące funkcje kierownicze w strukturze organizacyjnej Spółki oraz jej grupy kapitałowej  i posiadające stały dostęp do informacji poufnych.

 

3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje zwykłe na okaziciela serii L Spółki.

 

4. Opis transakcji

Akcje zwykłe na okaziciela serii L Spółki, objęte informacjami otrzymanymi przez Spółkę na podstawie art. 160 Ustawy, zostały nabyte w dniu 5 maja 2015 roku po cenie wynoszącej 1,03 zł za jedna akcję przez:

a) 3  osoby wchodzące w skład zarządu Spółki, które nabyły łącznie  353.985 akcji serii L;

b) 17 osób pełniących funkcje kierownicze w strukturze organizacyjnej Spółki oraz jej grupy kapitałowej  i posiadające stały dostęp do informacji poufnych, które nabyły łącznie 333.316 akcji serii L.

Łączna liczba akcji serii L nabytych przez osoby wskazane powyżej wyniosła  687.301.

 

5. Miejsce zawarcia transakcji

Oferta niepubliczna akcji serii L emitowanych przez Spółkę.

 

6. Tryb zawarcia transakcji

Objęcie  akcji serii L w ramach wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii D na podstawie oświadczeń o objęciu akcji serii L złożonych w dniu 24 kwietnia 2015 roku.

 

 

7. Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków,   5 maja  2015 roku

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu