Raport bieżący nr 35/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Temat:
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki w 2017 roku.


Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, podjęła z dniem dzisiejszym uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. Zgodnie z treścią podjętej uchwały Rada Nadzorcza wybrała firmę audytorską Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 18, wpisaną do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 186 do:

a) dokonania przeglądu  jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2017 r.– 30.06.2017 r. oraz  przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki  za okres 1.01.2017 r. – 30.06.2017 r.

b) dokonania badania  jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2017 r. – 31.12.2017 r. oraz badania  skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres 1.01.2017 r. –31.12.2017 r.

Umowa z firmą audytorską Mazars Audyt Sp. z o.o. została zawarta na rok obrotowy 2017.

Spółka korzystała dotychczas z usług Mazars Audyt Sp. z o.o. (poprzednia nazwa  Mazars & Guérard Audyt Sp. z o.o.) w zakresie przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2009 roku oraz za III kwartał 2009 roku oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.  W 2009 roku Spółka korzystała również z usług Mazars Audyt Sp. z o.o. w zakresie doradztwa podatkowego związanego z transakcją zbycia nieruchomości.