Raport bieżący Nr 34/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie ( „Spółka”) zawiadamia, że w dniu 19 sierpnia 2022 r. otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie  („Towarzystwo”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) informację, że w wyniku, zbycia przez fundusz IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Towarzystwo („Fundusz”), akcji Spółki, w transakcji przeprowadzonej poza rynkiem regulowanym w dniu 17 sierpnia 2022 r., udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się poniżej progu 5%, w ogólnej liczbie głosów w Spółce, jak również łączny udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się poniżej progu 20%, w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed wyżej wymienionym zdarzeniem, fundusz IPOPEMA 2 FIZAN posiadał 20.344.464 akcji Spółki, co stanowiło 8,68% kapitału zakładowego Spółki i dawało 20.344.464 głosów, co stanowiło 8,68% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po wyżej wymienionym zdarzeniu, fundusz IPOPEMA 2 FIZAN nie posiada akcji Spółki.

Przed wyżej wymienionym zdarzeniem, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 56.382.601 akcji Spółki, co stanowiło 24,05% kapitału zakładowego Spółki i dawało 56.382.601 głosów, co stanowiło 24,05% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po wyżej wymienionym zdarzeniu, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo, posiadają łącznie 36.038.137 akcji Spółki, co stanowi 15,37% kapitału zakładowego Spółki i daje 36.038.137 głosów oraz stanowi 15,37% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Towarzystwo poinformowało, iż fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.