Raport bieżący Nr 34/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Temat: Kandydatura Pana Jana Pilcha do Rady Nadzorczej VRG S.A.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 27 maja 2021 r. akcjonariusz Spółki – FORUM XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie, w związku z punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r. dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji zgłosił kandydaturę Pana Jana Pilcha do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Jan Pilch jest osobą niekaraną za przestępstwa z art. 18 par. 2 KSH, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Spółki osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych oraz nie zachodzą jakiekolwiek znane mu przeszkody do kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Jan Pilch spełnia kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Jednocześnie Spółka przedstawia w załączeniu otrzymaną notę biograficzną.

Pliki do pobrania