Raport bieżący Nr 34/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. w dniu  29 czerwca 2020 roku.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2020 roku („Zgromadzenie”) posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Na Zgromadzeniu reprezentowani byli akcjonariusze posiadający prawo do 172.090.470  głosów, co stanowiło 73,40%  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pliki do pobrania