Raport bieżący nr 34/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne


Temat:
Informacja w sprawie zamiaru połączenia spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie.


Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) – Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie, informuję, że w dniu 5 czerwca 2017 roku Zarząd Vistula Group S.A. podjął uchwałę w sprawie zamiaru połączenia spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie. Planowany sposób połączenia obejmuje połączenie w trybie art. 492 par. 1 pkt. 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółki Bytom S.A. (spółka przejmowana) na spółkę Vistula Group S.A. (spółka przejmująca) w zamian za akcje spółki Vistula Group S.A. W związku z powyższym Zarząd Vistula Group S.A. postanowił o przystąpieniu do prac związanych z wyborem wspólnego doradcy w procesie przygotowania planu połączenia wraz z niezbędną dokumentacją.

W dniu 5 czerwca 2017 r. Vistula Group S.A. oraz Bytom S.A. podpisały porozumienie dotyczące współdziałania w czynnościach związanych z przygotowaniem procesu połączenia oraz zobowiązania do niepodejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd w okresie do dnia połączenia lub do dnia odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od zamiaru połączenia.

Planowane połączenie jest uzasadnione realizacją strategii rozwoju grupy kapitałowej Vistula Group S.A. przewidującej stworzenie dynamicznie rosnącej grupy kapitałowej, konsolidującej rozpoznawalne marki detaliczne o uznanej pozycji rynkowej. Planowane połączenie przyniesie wymierne korzyści łączącym się spółkom w postaci efektów synergii osiąganych głównie w obszarze kosztów ogólnych, kosztów prowadzonej działalności operacyjnej, optymalizacji kosztów pozyskiwania towarów, a także lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich i koordynację polityki marketingowej. Długoterminowym celem planowanego połączenia jest wzrost wartości łączących się spółek.

Vistula Group S.A. w terminie oraz na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa będzie podawać do wiadomości publicznej dalsze informacje na temat procesu połączenia.