Raport bieżący Nr 33/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 19 sierpnia 2022 roku otrzymała od akcjonariusza Spółki Pan Jerzego Mazgaja, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w którym Pan Jerzy Mazgaj działając na podstawie  art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) zawiadomił Spółkę, że w wyniku transakcji kupna 20.344.464 akcji Spółki zawartej w dniu 17 sierpnia 2022 roku poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie osiągnął i przekroczył udział 15% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

1) Przed dokonaniem wyżej wymienionej transakcji Jerzy Mazgaj posiadał 17.988.168 akcji Spółki, co stanowiło 7,67 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do wykonywania 17.988.168 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,67% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2) Po dokonaniu wyżej wymienionej transakcji Jerzy Mazgaj posiada 38.332.632 akcji Spółki, co stanowi 16,35 % kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 38.332.632 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 16,35% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3) Pan Jerzy Mazgaj poinformował, że:

a) nie istnieją podmioty zależne od niego posiadające akcje Spółki.

b) nie występują osoby trzecie z którymi zawarłby umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce.

c) nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę. Nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzednim, a nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.

d) nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pierwszym zdaniu punktu poprzedniego, a są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.

4) Łączna suma liczby głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o ofercie wynosi 38.332.632, a jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów jest równy 16,35%.