Raport bieżący Nr 33/2019

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Temat: Kandydatura Pana Pawła Tymczyszyna  do Rady Nadzorczej VRG S.A. zgłoszona przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

VRG S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 11 czerwca 2019 roku Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie („PTE PZU”) reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, będący akcjonariuszem Spółki, zgłosiło kandydaturę Pana Pawła Tymczyszyna w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 czerwca 2019 roku.

W opinii PTE PZU kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Tymczyszyn wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie go jako członka niezależnego w skład Rady Nadzorczej Spółki.  Nie występują jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez Pana Pawła Tymczyszyna funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH. Pan Paweł Tymczyszyn  nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy i nie zamierza uczestniczyć w spółce  konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Tymczyszyn  nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczył jako członek jej organu. Pan Paweł Tymczyszyn nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Paweł Tymczyszyn nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne. Ponadto Pan Paweł Tymczyszyn spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone  w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Piotra Tymczyszyna, celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nimi przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki w dniu 17 czerwca 2019 roku.

Pliki do pobrania