Raport bieżący Nr 33/2009

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2009 roku otrzymała zawiadomienie od zarządu jednostki zależnej Galeria Centrum Sp. z o.o. o wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym z dniem 27 kwietnia 2009 r. umowy najmu z dnia 29 grudnia 2006 r. zawartej z Prime Warsaw Properties Sp. z o.o., której przedmiotem są pomieszczenia handlowe oraz magazynowe w Domu Towarowym Wars & Sawa w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej. Wypowiedzenie umowy najmu zostało złożone przez wynajmującego z powodu zaległości w zapłacie czynszu i opłat za usługi.
W dniu 30 kwietnia 2009 r. Galeria Centrum Sp. z o.o. zawarła nową umowę najmu dotyczącą powyższej powierzchni na nowy okres najmu. Nowa umowa najmu została zawarta na zasadniczo podobnych warunkach finansowych, poza okresem najmu, który został skrócony. Nowa umowa najmu nie stanowi umowy znaczącej.
W związku z zawarciem nowej umowy najmu, nie przewiduje się negatywnych skutków finansowych wynikających z rozwiązania dotychczasowej umowy najmu.

Erwin Bakalarz
Prokurent