Raport bieżący nr 32/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Temat: Decyzja Zarządu Spółki o zmianie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podjął decyzję o zmianie projektu Uchwały nr 17/06/2018  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia warunków programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym, opublikowanego w raporcie bieżącym Spółki nr 24/2018 z dnia 30 maja 2018 roku („Uchwała”).

Zmiany projektu Uchwały dotyczą treści następujących jednostek redakcyjnych: § 2. ust. 1, § 3., § 4. ust. 4 (skreślony), § 9. ust. 2, ust. 5, ust. 10, ust. 25, ust. 26 (skreślony), § 10., § 11., § 14. ust. 2, § 19.

Tekst jednolity zmienionego projektu Uchwały wraz z opiniami uzasadniającymi wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F oraz prawa poboru akcji serii P oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania