Raport bieżący nr 32/2015

Raport bieżący nr  32/2015

Podstawa  prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat  - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A.  w sprawie rejestracji akcji serii L spółki Vistula Group S.A.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia na podstawie komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 4 maja 2015 roku, iż w dniu 5 maja 2015 roku na podstawie uchwały nr 277/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2015 roku,  nastąpi pod kodem ISIN PLVSTLA00011 rejestracja w Krajowym Depozycie 859.366  (osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta  sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda wyemitowanych przez Spółkę w wykonaniu praw przysługującym posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D drugiej transzy, wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego przyjętego w Spółce na podstawie Uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.