Raport bieżący Nr 3/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w celu uzupełnienia i ukształtowania docelowego składu Zarządu Spółki nowej kadencji.

Zarząd spółki pod firmą VRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym podaje do wiadomości, że w dniu 21 stycznia 2020 r. otrzymał informację, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 21 stycznia 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w celu uzupełnienia i ukształtowania docelowego składu Zarządu Spółki nowej kadencji („Uchwała”) o treści:

„Rada Nadzorcza spółki pod firmą VRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Spółka”), uchwala co następuje:

1. W związku z rezygnacją osoby zarządzającej, Pana Mateusza Żmijewskiego, Wiceprezesa Zarządu Spółki, o której Spółka informowała Raportem bieżącym nr 52/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., a także w związku z nadchodzącym końcem kadencji pozostałych Członków Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki postanawia rozpocząć proces rekrutacji mający na celu uzupełnienie i ukształtowanie docelowego składu Zarządu Spółki nowej kadencji.

2. Rada Nadzorcza niniejszym upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jerzego Mazgaja, do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zawarcia i wykonania umowy z podmiotem zewnętrznym, której przedmiotem będzie poszukiwanie kandydatów na członków Zarządu przez wybranego doradcę personalnego specjalizującego się w procesach rekrutacyjnych na stanowiska zarządcze.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”