Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Podsumowanie emisji akcji Emitenta serii O wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem Emitenta ze spółką Bytom S.A.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) na podstawie przepisu § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), przekazuje poniżej szczegółowe informacje na temat emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O („akcje połączeniowe”) wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem Emitenta ze spółką Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie i wprowadzonych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 28 grudnia 2018 r.:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: nie dotyczy, akcje serii O wydano akcjonariuszom Spółki Bytom S.A. według stanu posiadania akcji na Dzień referencyjny tj. 18 grudnia 2018 roku.

2) Data przydziału papierów wartościowych: 28 grudnia 2018 roku, przydział akcji serii O został dokonany za pośrednictwem KDPW S.A. w rezultacie przydziału akcji połączeniowych Emitenta dokonanego zgodnie z § 217 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, poprzez zamianę akcji Spółki Bytom S.A. na akcje połączeniowe Emitenta według stosunku wymiany określonego w planie połączenia tj. za jedną akcję Bytom S.A. zostało przyznane 0,72 akcji Emitenta oraz w związku z połączeniem tych spółek dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przejęcie spółki Bytom S.A. przez Emitenta.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 53.260.876 akcji serii O o wartości nominalnej 0,20 zł.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy  co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: z uwagi na rodzaj subskrypcji i przydziału redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży rozumiana jako liczba zarejestrowanych akcji serii O w wyniku rejestracji połączenia Emitenta ze spółką Bytom SA: 53.260.876 akcji serii O, akcje połączeniowe nie wymagały objęcia i opłacenia.

6) Liczba oferowanych papierów wartościowych: 53.260.876 akcji serii O o wartości nominalnej 0,20 zł.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): nie została ustalona w związku z brakiem wymogu ustalenia ceny emisyjnej dla potrzeb emisji akcji w ramach połączenia spółek, oferta dotyczyła akcji połączeniowych, które zostały wydane akcjonariuszom Bytom SA, według stosunku wymiany określonym w planie połączenia.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: nie dotyczy.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: akcje serii O zostały przydzielone, za pośrednictwem KDPW, wszystkim akcjonariuszom spółki Bytom S.A., którzy w dniu referencyjnym, tj. 18 grudnia 2018 roku posiadali akcje tej spółki w proporcji 1:0,72, tj. za jedną akcję Bytom S.A. przyznano 0,72 akcji Emitenta.

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącej ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ich wartości nominalnej: 10.652.175,20 zł.

12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji oraz średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Emitent udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z informacją o ostatecznych kosztach emisji akcji serii O zgodnie z przepisami, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 12 i pkt 13 Rozporządzenia, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zewnętrznych uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzeniu emisji akcji serii O oraz ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego.