Raport bieżący nr 3/2018

Podstawa prawna: Art. 70 ust.1 Ustawy o ofercie -  nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji.

Vistula Group S.A. w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2018 roku Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. działając zgodnie z  art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomiło Spółkę, że w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 23 stycznia 2018 roku, zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny zwiększyły stan posiadania akcji Spółki powyżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

 

Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania