Raport bieżący Nr 31/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2023 roku otrzymała od akcjonariusza Spółki Pana Jerzego Mazgaja, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w którym Pan Jerzy Mazgaj zawiadomił Spółkę, że w wyniku transakcji pakietowej obejmującej sprzedaż 1.500.000 sztuk akcji Spółki zawartej w dniu 19 grudnia 2023 roku, zmniejszył udział  w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 15%.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Pliki do pobrania