Raport bieżący Nr 30/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Temat: Kandydatura Pana Jerzego Mazgaja do Rady Nadzorczej VRG S.A.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 26 maja 2021 r. Pan Jerzy Mazgaj i Krakchemia S.A. jako akcjonariusze Spółki, w związku z punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r. dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji zgłosili kandydaturę Jerzego Mazgaja do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Jerzy Mazgaj jest osobą niekaraną za przestępstwa z art. 18 par. 2 KSH, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Spółki osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych oraz nie zachodzą jakiekolwiek znane mu przeszkody do kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Spółka przedstawia w załączeniu otrzymaną notę biograficzną.

Pliki do pobrania