Raport bieżący nr 30/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), informację z dnia 3 czerwca 2019 r. przesłaną na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (,,Ustawa”), że w wyniku, nabycia przez fundusz IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Towarzystwo, akcji Spółki w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 27 maja 2019 r., rozliczonej w dniu 28 maja 2019 r., udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce wzrósł powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed wyżej wymienionym zdarzeniem wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 23.159.945 akcji Spółki, co stanowiło 9,88% kapitału zakładowego Spółki i dawało 23.159.945  głosów, co stanowiło 9,88% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po wyżej wymienionym zdarzeniu wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 26.159.945 akcji Spółki, co stanowi 11,16% kapitału zakładowego Spółki i daje 26.159.945 głosów oraz stanowi 11,16% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Towarzystwo poinformowało, iż fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają instrumentów finansowych , o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.