Raport bieżący nr 30/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR – zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.


Temat: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu rozmów dotyczących możliwości połączenia.


W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi, Zarząd spółki Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”),  działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) – przekazuje informację poufną dotyczącą rozpoczęcia w dniu 18 kwietnia 2017 r. rozmów dotyczących możliwości połączenia ze spółką Bytom SA z siedzibą w Krakowie, której przekazanie do wiadomości publicznej, zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR w dniu 18 kwietnia 2017 r. Pojawiające się doniesienia medialne, uzasadniają obowiązek ujawnienia informacji poufnej, ponieważ jej poufność nie jest już dłużej gwarantowana.

Treść informacji poufnej:

„Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o rozpoczęciu w dniu 18 kwietnia 2017 r.  rozmów z Bytom SA z siedzibą w Krakowie dotyczących możliwości połączenia Spółki ze spółką Bytom SA.

O ewentualnym podpisaniu dalszych dokumentów związanych z procesem połączenia Spółka będzie informować odrębnym raportem ESPI. 

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że rozpoczęcie opisanych rozmów z Bytom SA nie oznacza, że zostaną podjęte dalsze czynności związane z przygotowaniem połączenia ani że połączenie zostanie zrealizowane. Jednocześnie organy Spółki nie podjęły jeszcze na tym etapie wiążących decyzji w zakresie realizacji dalszych czynności dotyczących potencjalnego połączenia.”

W ocenie Zarządu Spółki opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej było usprawiedliwione ochroną prawnie uzasadnionych interesów Spółki i jej akcjonariuszy, gdyż przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości w tamtym czasie mogło negatywnie wpłynąć na pozycję Spółki w rozmowach, a nawet zagrażać procesowi. W ocenie Spółki opóźnienie przekazania informacji poufnej nie wprowadziło w błąd opinii publicznej.