Raport bieżący Nr 29/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 r. oraz uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 r.

1.) Zarząd VRG S.A. w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 8 czerwca 2020 roku Spółka otrzymała wniosek złożony przez akcjonariuszy Spółki:
a) Forum XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie posiadający 7.251.040 sztuk akcji Spółki;
b) Pana Jana Pilcha posiadającego 745.000 sztuk akcji Spółki;
c) Ipopema 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie posiadający 20.414.000 sztuk akcji Spółki -
o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2020 r. na godz. 12.00 („Walne Zgromadzenie”) następujących spraw:

po punkcie 11 ogłoszonego porządku obrad dodaje się punkty:
12) podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 17 ust. 1 statutu Spółki;
13) podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 20 ust. 3 statutu Spółki;
14) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki w związku ze zmianami statutu Spółki uchwalonymi w dniu 29 czerwca 2020 r.;
15) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
dotychczasowy punkt 12) porządku obrad otrzymuje oznaczenie pkt. 16).   

Wniosek akcjonariuszy, o którym mowa powyżej zawiera następujące projekty uchwał:

I. dla proponowanego pkt. 12) co do zmian statutu Spółki:

Uchwała nr ____/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany paragrafu 17 ust. 1 statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić paragraf 17 ust. 1 statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z 5 - 8 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.”

Spółka informuje, że dotychczasowe brzmienie paragraf 17 ust. 1 statutu Spółki jest następujące:
„Rada Nadzorcza składa się z 5 - 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.”

II. dla proponowanego pkt. 13) co do zmian statutu Spółki:

Uchwała nr ____/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany paragrafu 20 ust. 3 statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić paragraf 20 ust. 3 statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: „Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w formie pisemnej poprzez podpisanie projektu uchwały przez poszczególnych członków Rady ze wskazaniem daty oddania głosu i określeniem, czy oddają głos za uchwałą, przeciw uchwale czy wstrzymują się od głosu. Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 3 dni od dnia wysłania projektu na podany przez Członka Rady jego adres dla doręczeń, uznaje się za wstrzymanie się od głosu.”

Spółka informuje, że dotychczasowe brzmienie paragraf 20 ust. 3 statutu Spółki jest następujące:
„Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w formie pisemnej poprzez podpisanie projektu uchwały przez poszczególnych członków Rady ze wskazaniem daty oddania głosu i określeniem, czy oddają głos za uchwałą, przeciw uchwale czy wstrzymują się od głosu. Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 10 dni od dnia wysłania projektu na podany przez Członka Rady jego adres do doręczeń, uznaje się za wstrzymanie się od głosu.”

III. dla proponowanego pkt. 14) co do upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki w związku ze zmianami statutu Spółki uchwalonymi w dniu 29 czerwca 2020 r.

Uchwała nr ____/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki w związku ze zmianami statutu Spółki uchwalonymi w dniu 29 czerwca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki w związku ze zmianami statutu Spółki uchwalonymi w dniu 29 czerwca 2020 r.

IV. dla proponowanego pkt. 15) co do zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr ____/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.
„Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji p. _________________.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem _______________.”

Uchwała nr ____/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.
„Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji p. _________________.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem _______________.”

Celem uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest odzwierciedlenie struktury akcjonariatu w Radzie Nadzorczej.


2.) W związku z opisanym w pkt. 1.) powyżej wnioskiem o  umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki ogłasza zmianę w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzoną na wniosek akcjonariuszy i przedstawia poniżej nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

„Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2020 r. na godz. 12.00:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej VRG S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki w 2019 roku oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2019 roku obowiązków informacyjnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2019 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 17 ust. 1 statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 20 ust. 3 statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki w związku ze zmianami statutu Spółki uchwalonymi w dniu 29 czerwca 2020 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że proponowane zmiany statutu Spółki obejmują:

Dotychczasowy paragraf 17 ust. 1 statutu Spółki o treści:
„Rada Nadzorcza składa się z 5 - 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.”
ma otrzymać nowe proponowane brzmienie:
„Rada Nadzorcza składa się z 5 - 8 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.”

Dotychczasowy paragraf 20 ust. 3 statutu Spółki o treści:
„Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w formie pisemnej poprzez podpisanie projektu uchwały przez poszczególnych członków Rady ze wskazaniem daty oddania głosu i określeniem, czy oddają głos za uchwałą, przeciw uchwale czy wstrzymują się od głosu. Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 10 dni od dnia wysłania projektu na podany przez Członka Rady jego adres do doręczeń, uznaje się za wstrzymanie się od głosu.”
ma otrzymać nowe proponowane brzmienie:
„Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w formie pisemnej poprzez podpisanie projektu uchwały przez poszczególnych członków Rady ze wskazaniem daty oddania głosu i określeniem, czy oddają głos za uchwałą, przeciw uchwale czy wstrzymują się od głosu. Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 3 dni od dnia wysłania projektu na podany przez Członka Rady jego adres dla doręczeń, uznaje się za wstrzymanie się od głosu.”