Raport bieżący nr 29/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L i N spółki Vistula Group S.A.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w związku z:

a) emisją 473.973  (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji Spółki na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,20 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w wykonaniu praw przysługującym posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D trzeciej transzy, wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego przyjętego w Spółce na podstawie Uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym

oraz

b) emisją do 6.000.000  (sześć milionów) akcji Spółki na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,20 zł każda, emitowanych przez Spółkę w wykonaniu praw przysługującym posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E, emitowanych w ramach programu motywacyjnego przyjętego w Spółce na podstawie Uchwały nr 21/04/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym -

Spółka otrzymała Uchwałę nr 528/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L i N spółki Vistula Group S.A.  o następującej treści:

„Uchwała nr 528/2016
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 27 maja 2016 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L i N spółki Vistula Group S.A.

§1.

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone jest:

1) do 473.973  (czterystu siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech)  akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki Vistula Group S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej spółki z dnia 23 kwietnia 2012 r. zmienionej Uchwałą nr 04/03/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej spółki z dnia 31 marca 2016 r.;

2) do 6.000.000  (sześciu milionów)  akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki Vistula Group S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 21/04/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej spółki z dnia 15 kwietnia 2015 r.


§2.

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje serii L spółki Vistula Group S.A., o których mowa w § 1 pkt 1), z dniem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „PLVSTLA00011”, jednak nie wcześniej niż z dniem 31 maja 2016 r.


§3.

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje serii N spółki Vistula Group S.A., o których mowa w § 1 pkt 2), z dniem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „PLVSTLA00011”, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 czerwca 2016 r.


§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu