Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

Temat:  Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2019 r. otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), informację przesłaną na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (,,Ustawa”), że w wyniku, zbycia przez fundusz IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Towarzystwo, akcji Spółki w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dn. 21 maja 2019 r., rozliczonej  w dn. 23 maja 2019 r., udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed wyżej wymienionym zdarzeniem, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 23.459.945 akcji Spółki, co stanowiło 10,01% kapitału zakładowego Spółki i dawało 23.459.945 głosów, co stanowiło 10,01% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po wyżej wymienionym zdarzeniu, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 23.159.945 akcji Spółki, co stanowi 9,88% kapitału zakładowego Spółki i daje 23.159.945 głosów oraz stanowi 9,88% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Towarzystwo poinformowało, iż fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają instrumentów finansowych , o których mowa w art.69 b ust. 1 Ustawy.