Raport bieżący nr 28/2015

Raport bieżący Nr 28/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 - Ustawy o Ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki w 2015 roku i powołanie Komitetu Audytu w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że na posiedzeniu odbytym w dniu 20 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. Zgodnie z treścią podjętej uchwały Rada Nadzorcza wybrała firmę audytorską PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków („PRO AUDIT”), wpisaną do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2696  do:

a) dokonania przeglądu  jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2015 r.– 30.06.2015 r. oraz  przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki  za okres 1.01.2015 r. – 30.06.2015 r.

b) dokonania badania  jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. oraz badania  skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres 1.01.2015 r. –31.12.2015 r.

Umowa z firmą audytorską PRO AUDIT zostanie zawarta na rok obrotowy 2015.

Spółka korzystała dotychczas z usług PRO AUDIT  w zakresie przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres pierwszego półrocza roku obrotowego 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014. Ponadto, w związku z warunkami emisji obligacji Spółki serii D, PRO AUDIT przeprowadził weryfikację jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za III kwartał 2013 roku oraz za I kwartał i III kwartał 2014 roku, na potrzeby raportowania do agenta emisji obligacji tj. Alior Bank S.A. PRO AUDIT przeprowadził również weryfikację projekcji finansowych Spółki w związku z warunkami dotyczącymi zawarcia umów kredytowych z bankiem PKO Bank Polski S.A.

Jednocześnie Spółka informuje, że na posiedzeniu odbytym w  dniu 20 kwietnia 2015 roku, Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 86 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009, Nr 77, poz. 649 z zm.) – powołała jako organ kolegialny i doradczy Rady Nadzorczej stały Komitet Audytu i ustaliła jego liczebność na trzy osoby. W skład Komitetu Audytu zostali powołani następujący członkowie Rady Nadzorczej: Pan Mirosław Panek, Pan Łukasz Magiera, Pan Ryszard Petru.


Erwin Bakalarz

Członek Zarządu