Raport bieżący nr 28/2014

Raport bieżący: 28/2014

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Temat: Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych


Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.:

Informacja o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi


1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji

Jerzy Mazgaj


2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcje nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. w Krakowie przez Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję  Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.


3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje zwykłe na okaziciela spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie


4. Opis transakcji:

Data transakcji    Kupno/sprzedaż    Wolumen     Cena (zł)
4 grudnia 2014     Kupno                  500.000      2,00
8 grudnia 2014     Kupno                  500.000      2,20


5. Miejsce zawarcia transakcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)


6. Tryb zawarcia transakcji

Transakcje pakietowe na GPW


7. Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków,   10 grudnia  2014 roku