Raport bieżący Nr 26/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Powołanie do składu Rady Nadzorczej VRG S.A. członkini Rady Nadzorczej w trybie kooptacji

Zarząd VRG SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30 października 2023 r. podjęła uchwałę o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej w trybie kooptacji przewidzianym w paragrafie 22 ust. 3 statutu Spółki. Rada Nadzorcza powołała do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji Panią Danutę Dąbrowską.

Informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz treść oświadczeń złożonych przez Panią Danutę Dąbrowską.

Pani Danuta Dąbrowska jest absolwentką Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Przemysłu Spożywczego w Budapeszcie. Od 1999 roku jest członkiem Stowarzyszenia Licencjonowanych Biegłych Rewidentów Księgowych (ACCA – the Association of Chartered Certified Accountants). Ukończyła programy Zaawansowanego Zarządzania Strategicznego, Strategiczne Finanse oraz Wysoka Wydajność Zarządcza organizowane przez IMD w Szwajcarii. Pani Danuta Dąbrowska jest także absolwentką programu “Best-In-Retail” prowadzonego przez Harvard Business School.

Rozpoczęła karierę zawodową w 1991 jako Asystent Finansowy w Dziale Audytu Arthur Andersen w Warszawie. Od 1993 była związana z warszawskim biurem Coopers & Lybrand gdzie kolejno zajmowała stanowiska Specjalisty, Starszego Specjalisty oraz Kierownika w departamentach Finansów Korporacyjnych i Business Assurance. W latach 1997 – 2001 związana była z Ericsson w biurach w Warszawie i Sztokholmie piastując stanowisko Szefa Działu Finansowego i Kontroli Biznesowej z odpowiedzialnością za Polskę i rynki azjatyckie. W 2002 objęła stanowisko Dyrektora Finansowego TP Internet. Od 2004 jako Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy odpowiadała za finanse ECCO Sko A/S w regionach: Europa Wschodnia oraz Bliski Wschód. Od 2009 do 2019, Wiceprezes ds. finansów na region Europy Wschodniej i Rynków Wschodzących, Pandora A/S.

Pani Danuta Dąbrowska jest Członkiem Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. od kwietnia 2014, a BUDIMEX S.A. od maja 2019. W latach 2012 – 2017 była Członkiem Rady Nadzorczej Herkules S.A. W latach 2018  - 2021 była Członkiem Komitetu Audytu w Polskiej Radzie Centrów Handlowych.

Ponadto zgodnie z treścią oświadczeń złożonych przez Panią Danutę Dąbrowską nie zachodzą wobec niej przesłanki uniemożlwiające pełnienie przez nią funkcji członkini Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności wskazane w art. 18 oraz art. 387 Kodeksu spółek handlowych, nie prowadzi ona i nie zamierza prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pani Danuta Dąbrowska złożyła oświadczenie o spełnieniu przez nią kryteriów niezależności wymienionych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wynikających z zasady 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w zakresie braku rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.