Raport bieżący Nr 26/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. w dniu  21 czerwca 2022 roku

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 czerwca 2022 roku („Walne Zgromadzenie”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani byli akcjonariusze posiadający prawo do 202.425.675 głosów, co stanowiło 86,3385%  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pliki do pobrania