Raport bieżący Nr 26/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Zawarcie umowy kredytowej

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), niniejszym zawiadamia o otrzymaniu w dniu 29 kwietnia 2021 r. podpisanego z dniem 28 kwietnia 2021 r. aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Bank”) dotyczącego odnowienia i podwyższenia limitu kredytowego dla linii wieloproduktowej obejmującej: kredyty obrotowe w rachunkach bankowych oraz inne usługi obejmujące: gwarancje bankowe, akredytywy oraz transakcje dyskontowe (wykup wierzytelności odwrotny) do łącznego limitu 55 000 tys. PLN na okres do dnia 29.11.2022 r., a następnie z jego obniżaniem każdorazowo o 2 000 tys. PLN w terminach: od 30.11.2022 r., 31.12.2022 r., 31.01.2023 r., 28.02.2023 r. 31.03.2023 r. z terminem końcowym do dnia 20 kwietnia 2023 r.

Zabezpieczenia dla w/w limitu stanowią: gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego do 80% przyznanej kwoty kredytu, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 k.p.c., zastaw rejestrowy na znakach towarowych BYTOM (słownym oraz słowno-graficznych), znaku towarowym słowno – graficznym INTERMODA, zastawy rejestrowe na zapasach marki BYTOM wraz z cesją polis ubezpieczeniowych do tych zapasów oraz cesja wpływów z kart płatniczych obsługujących salony BYTOM. Ponadto jako zabezpieczenie do obsługi spłaty zobowiązań Spółki z tytułu produktów dostępnych w ramach linii wieloproduktowej służy kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej do wysokości 110 % wartości limitu kredytowego.

Dokumenty finansowania przewidują zobowiązania informacyjne wobec Banku, a także obowiązek utrzymania określonych wskaźników finansowych i innych zobowiązań.

Warunki dokumentów finansowania nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.