Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r.

1.) Zarząd VRG S.A. w Krakowie ( „Spółka”) informuje, że w piśmie z dnia 24 maja 2019 roku Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”) z siedzibą w Warszawie jako akcjonariusz Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwrócił się do Spółki z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r. ( „Walne Zgromadzenie”), punktu porządku obrad w brzmieniu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.

W uzasadnieniu powyższego wniosku podano, iż zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki mają na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w składzie organu nadzorczego.

Wraz z wyżej opisanym żądaniem przedstawiono poniższe projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczące proponowanego punktu porządku obrad:  

„Uchwała nr …/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 17 ust. 3  Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z  Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji Pana/Panią…….
2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr …/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 17 ust. 3  Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej wspólnej kadencji Pana/Panią…….
2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

2.) W związku z  opisanym w pkt. 1) powyżej żądaniem  umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki ogłasza zmianę w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzoną na żądanie Funduszu i przedstawia poniżej nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

„Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Pilotów 10, (31-462 Kraków), piętro IX:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej VRG S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej wspólnej kadencji w związku z wejściem w życie rezygnacji Pani Katarzyny Basiak-Gała z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład działających w ramach Rady Nadzorczej stałych komitetów.
15. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką zależną BTM 2 Spółka z o.o. oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 17 czerwca 2019 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką zależną BTM 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.