Raport bieżący nr 26/2018

Podstawa prawna: Inne regulacje.

Temat: Kandydatura Pana Macieja Matusiaka do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w imieniu QUERCUS Multistrategy FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Parasolowy SFIO wraz z subfunduszami QUERCUS Stabilny i QUERCUS Global Growth.

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 20 czerwca 2018 roku, Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie działając w imieniu akcjonariuszy Spółki QUERCUS Multistrategy FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Parasolowy SFIO wraz z subfunduszami QUERCUS Stabilny i QUERCUS Global Growth zgłosiło kandydaturę Pana Macieja Matusiaka na członka Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborami do Rady Nadzorczej Spółki zaplanowanymi w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 roku („Zgromadzenie”).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Maciej Matusiak wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie go do Rady Nadzorczej Spółki na Zgromadzeniu. Pan Maciej Matusiak posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany  prawomocnym wyrokiem zgodnie z art. 18 ust. 2 KSH, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS i nie są spełnione przesłanki takiego wpisu. Ponadto Pan Maciej Matusiak spełnia kryteria niezależności w zawarte w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz kryteria niezależności zawarte w art. 192 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Macieja Matusiaka, celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nimi przed Zgromadzeniem.

Pliki do pobrania