Raport bieżący Nr 25/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), zawiadamia, iż w dniu 27 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmian statutu Spółki wynikających z postanowień następujących uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie zmian Statutu Spółki:

 

1. Na podstawie uchwały nr 07/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 marca 2021 roku, § 20 ust. 3 Statutu Spółki zamiast dotychczasowego brzmienia otrzymał następujące brzmienie:

 

„3. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w formie pisemnej poprzez podpisanie projektu uchwały przez poszczególnych członków Rady ze wskazaniem daty oddania głosu i określeniem, czy oddają głos za uchwałą, przeciw uchwale czy wstrzymują się od głosu. Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 5 dni od dnia wysłania projektu na podany przez członka Rady adres do doręczeń, oznacza brak woli udziału w zarządzonym głosowaniu.”

 

2. Na podstawie uchwały nr 08/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 marca 2021 roku, § 20 ust. 5 Statutu Spółki zamiast dotychczasowego brzmienia otrzymał następujące brzmienie:

 

„5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności lub (w przypadku uchwał podejmowanych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) przy udziale, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale Rady Nadzorczej - decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przez udział w głosowaniu rozumie się odesłanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego projektu uchwały w terminie, o którym mowa w §20 ust. 3.”

 

3. Na podstawie uchwały nr 10/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 marca 2021 roku:

 

a) § 21 ust. 3 Statutu Spółki zamiast dotychczasowego brzmienia otrzymał następujące brzmienie:

 

„3. Podjęcie poniższych czynności wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:

a) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;

b) zatwierdzenie projektu budżetu Spółki oraz istotnych zmian w już przyjętym budżecie Spółki powyżej 10% wartości budżetu Spółki;

c) zawieranie umów kredytu lub umów pożyczki z wyjątkiem pożyczek w grupie kapitałowej, do której należy Spółka;

d) obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji albo udziałów innych spółek. Podjęcie powyższych czynności nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

 

b) w § 21 Statutu Spółki po ust. 3 dodano ust. 4 w brzmieniu:

 

„4. Wykonywanie przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, wymaga zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały w następujących sprawach:

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych oraz sprawozdań zarządu z działalności spółki i jej grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy;

b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty;

c) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;

d) powoływanie i odwoływanie członków organów spółki oraz ustalanie liczby członków tych organów;

e) podejmowanie uchwał o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

f) podejmowanie uchwał o zmianie statutu albo umowy spółki, w tym zmianie przedmiotu działalności spółki oraz podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego;

g) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia udziałów lub akcji i warunków tego umorzenia;

h) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

i) podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości spółki;

j) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków organów spółki;

k) połączenie, podział lub przekształcenie;

l) rozwiązanie Spółki.”

 

4. Na podstawie uchwały nr 11/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 marca 2021 roku, w § 22 Statutu Spółki po ust. 5 dodano ust. 6 w brzmieniu:

 

„6. Rada Nadzorcza powinna zatwierdzić budżet Spółki do dnia 31 grudnia przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej projekt budżetu Spółki nie później niż do dnia 30 listopada przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego. W przypadku braku zatwierdzenia budżetu Spółki we wskazanym terminie, Zarząd działa na podstawie przedłożonego Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo zgłaszania uwag do przedstawionego budżetu Spółki, które powinny być rozpatrzone przez Zarząd w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia Zarządowi i w tym terminie zrewidowany projekt budżetu powinien zostać ponownie przedstawiony Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia. Rada Nadzorcza może dysponować budżetem określonym przez Walne Zgromadzenie, w ramach którego powinna mieć zapewnioną obsługę prawną.”

 

5. Na podstawie uchwały nr 12/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 marca 2021 roku, § 30 ust. 1 Statutu Spółki zamiast dotychczasowego brzmienia otrzymał następujące brzmienie:

 

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat;

3) uchwalenie budżetu Rady Nadzorczej Spółki;

4) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;

5) zmiana przedmiotu działalności Spółki;

6) zmiana Statutu Spółki;

7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;

8) połączenie Spółki, podział Spółki, przekształcenie Spółki;

9) rozwiązanie i likwidacja Spółki;

10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;

12) umarzanie akcji;

13) udzielanie zgody na rozporządzanie przysługującymi Spółce udziałami lub akcjami o wartości przekraczającej 25.000.000 złotych, w tym także poprzez ich zastawienie lub ustanowienie innego ograniczonego prawa rzeczowego, z wyjątkiem rozporządzania na rzecz spółek należących do Grupy Kapitałowej oraz z wyjątkiem zastawów i innych ograniczonych praw rzeczowych ustanawianych na rzecz banków lub instytucji finansujących Spółkę lub spółki należące do Grupy Kapitałowej lub w przypadku zabezpieczenia obligacji emitowanych przez Spółkę lub spółki należące do Grupy Kapitałowej”.

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany treści Statutu Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania