Raport bieżący Nr 25/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Powołanie osoby zarządzającej.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu odbytym w dniu 2 czerwca 2020 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Mateusza Żmijewskiego do Zarządu Spółki nowej wspólnej kadencji na czas do dnia 31 sierpnia 2020 r. i powierzyła mu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Uchwała Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa powyżej wejdzie w życie  z początkiem dnia następnego  po  dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

 

Informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Mateusza Żmijewskiego.

 

Pan Mateusz Żmijewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1998–1999 pracował jako doradca ubezpieczeniowy w Rentier s.c., zaś w 2000 roku był analitykiem w BTW Investment Services. W 2000 roku Pan Mateusz Żmijewski rozpoczął pracę w Vistula S.A. kolejno na stanowiskach Analityka Finansowego, Zastępcy Głównego Księgowego oraz Głównego Księgowego. W latach 2003–2006 był Członkiem Zarządu Vistula S.A., natomiast w okresie I–VII 2008 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Reporter S.A. W lipcu 2008 roku Pan Mateusz Żmijewski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu VRG S.A. (poprzednia nazwa Vistula Group S.A.)

Ponadto w przeszłości Pan Mateusz Żmijewski pełnił funkcję Członka Rad Nadzorczych spółek W.KRUK S.A. i DCG S.A. podmiotów zależnych od VRG S.A.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mateusz Żmijewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.