Raport bieżący nr 25/2014

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacje o transakcjach osób mających dostep do informacji poufnych.

Temat: Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych.

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.:

 

Informacja o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

 

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji

 

Jerzy Mazgaj

 

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

 

Transakcje nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. w Krakowie przez Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję  Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

 

3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

 

Akcje zwykłe na okaziciela spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie

 

4. Opis transakcji:

 

Data transakcji; Kupno/sprzedaż;  Wolumen; Cena (zł)

18 listopada 2014; Kupno; 400.000; 1,00

24 listopada 2014; Kupno; 200.000; 2,00

 

5. Miejsce zawarcia transakcji

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)

 

6. Tryb zawarcia transakcji

 

Transakcje pakietowe na GPW

 

7. Data i miejsce sporządzenia informacji

 

Kraków,   25 listopada  2014 roku

 

Erwin Bakalarz

Prokurent