Raport bieżący nr 24/2015

Raport bieżący Nr 24/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Temat: Decyzja Zarządu Spółki o zmianie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. zwołanego na dzień 15 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego.

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podjął decyzję o zmianie projektu Uchwały nr 17/04/2015  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A. zwołanego na dzień 15 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia warunków programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym („Uchwała”), opublikowanego w raporcie bieżącym Spółki nr 14/2015 z dnia 20 marca 2015 roku.

Tekst jednolity zmienionego projektu Uchwały oraz opinie uzasadniające wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E oraz prawa poboru akcji serii N stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu

Pliki do pobrania