Raport bieżący nr 23/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Temat:
Podsumowanie niepublicznej oferty (sprzedaży) akcji serii N w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu.


Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), na podstawie przepisu § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 t.j. z późn. zm.), przekazuje poniżej szczegółowe informacje na temat zakończenia oferty prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii N („Akcje”) wprowadzonych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 10 kwietnia 2017 r., dokonanej w wykonaniu praw przysługującym posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E w ramach realizacji programu motywacyjnego funkcjonującego w Spółce na podstawie Uchwały nr 21/04/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym („Uchwała”):

Z uwagi na tryb subskrypcji inwestorzy składali oświadczenia o objęciu akcji serii N oraz nie był dokonywany przydział akcji.

1) Data rozpoczęcia oferty (sprzedaży): 27 marca 2017 r.; data zakończenia oferty (sprzedaży): 4 kwietnia 2017 r.

2) Data złożenia oświadczeń o objęciu Akcji, o których mowa w art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych: w dniach od 27 marca 2017 r. do 4 kwietnia 2017 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych ofertą (sprzedażą): 2.020.000,

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych na które złożono zapisy: nie dotyczy,

5) Liczba papierów wartościowych objętych oświadczeniami o objęciu Akcji: subskrypcją objęto 2.020.000  sztuk akcji serii N. Emisja została skierowana do inwestorów będących osobami fizycznymi (posiadaczy warrantów subskrypcyjnych imiennych serii E),

6) Cena po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 2,00 zł,

7) Liczba osób, które złożyły oświadczenia o objęciu Akcji w ramach oferty: 39,

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną cena jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy,

10) Wartość przeprowadzonej oferty: 4.040.000 zł,

11)    Łączne określenie wysokości kosztów oraz średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papierów wartościowego objętego subskrypcją:

Spółka udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z informacją o ostatecznych kosztach emisji Akcji po zakończeniu realizacji całego programu motywacyjnego Spółki przeprowadzanego na podstawie Uchwały.