Raport bieżący Nr 22/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

Temat:  Zawiadomienie w sprawie znacznych pakietów akcji.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 września 2023 roku otrzymała od FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, działającego w imieniu własnym jako zarządzający funduszy:

a) FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

b) FORUM XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie stanu posiadania głosów w Spółce z 7,23 % do 0 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania