Raport bieżący nr 22/2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Temat:
Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji.


Vistula Group S.A. w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „Fundusz”), działając zgodnie z  art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), zawiadomił Spółkę, że w wyniku zbycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 11 kwietnia 2017 roku, Fundusz zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przed zbyciem akcji Fundusz posiadał 19.714.113 (dziewiętnaście milionów siedemset czternaście tysięcy sto trzynaście) akcji Spółki, co stanowiło 11,00 % kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 19.714.113 (dziewiętnaście milionów siedemset czternaście tysięcy sto trzynaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 11,00 % ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu transakcji w dniu 11 kwietnia 2017 roku Funduszu posiadał 17.764.113 (siedemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto trzynaście) akcji Spółki, co stanowiło 9,91 % kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 17.764.113 (siedemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto trzynaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki,  co stanowiło 9,91  % ogólnej liczby głosów.