Raport bieżący Nr 2/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) podaje  do wiadomości następujące terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

 

Skonsolidowane raporty kwartalne:

- skonsolidowany  raport kwartalny za I  kwartał 2020 – 20 maja 2020 r.

 

- skonsolidowany  raport kwartalny za III kwartał 2020 – 10 listopada 2020 r.

 

 

Skonsolidowany  raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 roku –  26 sierpnia 2020 r.

 

Raporty roczne za rok 2019:

- raport roczny za rok 2019 – 31 marca 2020 r.

 

- skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 31 marca 2020 r.

 

 

Emitent jako jednostka dominująca,  na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia informuje, że w 2020 r. nie będzie  przekazywał do publicznej wiadomości odrębnych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne Emitenta będą zawierały kwartalną informację finansową.

 

Emitent jako jednostka dominująca,  na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia informuje, że w 2020 r. nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnego raportu półrocznego, w związku z czym skonsolidowany raport półroczny Emitenta będzie zawierał półroczne skrócone  sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania oraz skróconą informację dodatkową.

 

Emitent informuje jednocześnie, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, w 2020 r. nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2019 r. oraz za  drugi kwartał 2020 r.