Raport bieżący nr 2/2016

Raport bieżący nr 2/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacjebieżące i okresowe

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie”)  podaje  do wiadomości następujące terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne:
- skonsolidowany  raport kwartalny za I  kwartał 2016 – 16 maja 2016 r.
- skonsolidowany  raport kwartalny za III kwartał 2016 – 14 listopada 2016 r.

Skonsolidowany  raport półroczny za pierwsze półrocze 2016 roku –  31 sierpnia 2016 r.

Raporty roczne za rok 2015:
- jednostkowy raport roczny za rok 2015 – 21 marca 2016 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2015 – 21 marca 2016 r.

Vistula Group S.A.  na podstawie § 83 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia informuje, że w roku 2016  nie będzie  przekazywała do publicznej wiadomości odrębnych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Vistula Group S.A. informuje jednocześnie, że zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, w 2016 r. nie będzie przekazywała do publicznej wiadomości raportu kwartalnego
i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r. oraz w oparciu o  § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu