Raport bieżący Nr 21/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

Temat:  Zawiadomienie w sprawie znacznych pakietów akcji.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2023 roku otrzymała od Colian sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku („Zawiadamiający”) na podstawie art. 69 ust.1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o zakupie akcji Spółki przez Zawiadamiającego (przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce) i tym samym zwiększeniu przez  Porozumienie Colian (w skład którego wchodzi: Jan Kolański, Colian sp. z o.o., Colian Developer Sp. z o.o. sp.k.) udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 10% na skutek nabycia akcji Spółki.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania