Raport bieżący Nr 21/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 kwietnia 2021 r. otrzymała od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. z siedzibą w Warszawie występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (dalej: „OFE PZU”) zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w wyniku transakcji kupna 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) akcji Spółki, zawartej na rynku regulowanym na GPW w Warszawie w dniu 1 kwietnia 2021 r. z datą rozliczenia 7 kwietnia br., OFE PZU osiągnął i przekroczył udział 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania